Produkty i usługi

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

Szanowni Państwo,

W związku z nawiązywaną współpracą, dbając o Państwa prywatność i dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymon Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą New Rack System Szymon Dudek, ul. Poetów 1/1, 62-023 Koninko, NIP 7773136679, REGON 527172428.
 2. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań by zadbać o ich bezpieczeństwo.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami i wykonania Umowy. Odmowa podania danych osobowych w niektórych przypadkach uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy.
 4. Dane te gromadzone są i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, a mianowicie:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.
 5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wyłącznie w zakresie w jakim wiąże się z realizacją zawartych umów cywilnoprawnych.
 8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.
 9. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane zbierane są przez prowadzoną korespondencję handlową i dotyczą w szczególności:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. e-mail
  4. numer telefonu
 12. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania Klientów/dostawców, realizacji procesów ofertyzacji, w celach marketingowych, zamówienia/umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu:
  1. kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną,
  2. przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert,
  3. realizacji zamówienia/umowy,
  4. realizacji zgłoszenia reklamacyjnego,
  5. obsługi gwarancyjnej i posprzedażowej,
  6. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  7. prowadzenia marketingu.
 13. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, w tym świadczenia usług gwarancyjnych i posprzedażowych. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń, przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej oraz działalności marketingowej.
 14. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@newracksystem.pl