Produkty i usługi

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (HANDLOWE)

Definicje:

 1. „New Rack System” lub „NRS” – Szymon Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą New Rack System Szymon Dudek, ul. Poetów 1/1, 62-023 Koninko, NIP 7773136679, REGON 527172428.
 2. „OWZ”– oznacza Ogólne Warunki Zakupu (Handlowe).
 3. „Towar” – wszelkie oferowane przez New Rack System produkty i urządzenia, w szczególności regały i systemy magazynowe, wyposażenie magazynowe, a także części zamienne do nich oraz usługi, w tym montaż i demontaż elementów stałych, serwis regałów i akcesoriów.
 4. „Klient” lub „Kontrahent” – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, o której stanowi art. 331 k.c.) zawierający z New Rack System jako nabywca umowę sprzedaży regałów lub usług.
 5. „Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez New Rack System z Kontrahentami, której przedmiotem jest w szczególności sprzedaż oraz świadczenie usług niezależnie od formy jej zawarcia (w tym umowa, zamówienie lub zlecenie z akceptacją oferty).
 6. „Siła Wyższa” – zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, niezależne od strony Umowy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie przez stronę obowiązków wynikających z Umowy, nieobejmujące winy własnej strony lub braku jej należytej staranności, a w szczególności oznacza wojnę, zamieszki, zamach stanu, pandemię, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozje, powódź, strajk, lockdown, spory pracownicze, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechania działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację rządową i samorządową, które uniemożliwią danej stronie Umowy wykonanie jej zobowiązań.

§ 1
Zakres obowiązywania

 1. OWZ określają warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług obowiązujące pomiędzy NRS i Klientem w zakresie, który nie zostanie uregulowany odmiennie w ofercie lub Umowie. OWZ stanowią integralną część Oferty lub Umowy.
 2. NRS dopuszcza zastosowanie wzorców umownych Klienta, w tym ogólne warunki zakupów Klienta, z tym zastrzeżeniem, że wymaga to pisemnej pod rygorem nieważności zgody NRS.
 3. OWZ obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego.
 4. Obowiązujące OWZ są dostępne na stronie internetowej NRS: www.newracksystem.pl
 5. Aktualnie obowiązujące OWZ stanowią każdorazowo załącznik do Umowy. Akceptacja oferty przedstawionej przez NRS, zawarcie Umowy lub złożenie zamówienia do NRS jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWZ. Ponadto, OWZ uważa się za doręczone Klientowi w przypadku powołania się w ofercie, Umowie, potwierdzeniu zamówienia na niniejsze OWZ wraz ze wskazaniem strony www NRS, na której dostępna jest ich treść.

§ 2
Umowa i koszty dodatkowe

 1. Sprzedaż towarów i usług jest prowadzona na podstawie umowy lub pisemnego zamówienia z powołaniem na ofertę lub umowę (Umowa).
 2. Ogłoszenia lub informacje zawarte w reklamach, ulotkach, czy innych materiałach reklamowych NRS nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w reklamach, ulotkach, czy innych materiałach reklamowych NRS a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą stanowić podstawy reklamacji lub zwrotu zakupionego Towaru.
 3. Umowę uważa się za zawartą w chwili jej podpisania (zgodnie z zasadami reprezentacji w przypadku spółek) przez obie strony. W przypadku gdy strony nie zawierały odrębnej umowy, Umowę poczytuje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez NRS przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail.
 4. Klient ponosi koszty: wszelkich dodatkowych prac, części (materiałów) i modyfikacji, transportów, opóźnień i przestojów spowodowanych:
 5. W przypadku:
  1. dokonania przez Klienta, po zawarciu Umowy, zmiany jej warunków (w szczególności terminów, parametrów Towaru lub innych istotnych kryteriów);
  2. ujawnienia w toku prac montażowych różnic wymiarów z natury względem wymiarów wskazanych w projekcie;
  3. niewłaściwego przygotowania posadzki lub niezapewnienia pozostałych warunków montażu zgodnych z Umową;
  4. braku możliwości terminowej dostawy Towaru, rozpoczęcia montażu lub nieprzerwanego prowadzenia prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta,

   Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z ww. zdarzeniami, a w szczególności koszty wszelkich dodatkowych prac, opóźnień i przestojów, materiałów (części) i modyfikacji, transportów.

 6. Na koszty opisane w § 2 ust. 5 składają się w szczególności: koszty dodatkowych materiałów, koszty przestoju ekip montażowych (po 300 zł netto za każdego oddelegowanego pracownika lub podwykonawcę za każdy dzień przestoju), koszty zapewnienia ekipy montażowej w innym terminie, koszty obsługi logistycznej magazynowanych elementów (rozładunek, składowanie, załadunek, transport) oraz koszty dodatkowych dojazdów ekip montażowych.

 7. Koszty dodatkowe wskazane w § 2 ust. 5 i 6 będą rozliczane każdorazowo na podstawie faktury wystawionej przez NRS i w terminie w niej wskazanym.

 8. NRS może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. NRS może również bez podania przyczyn odmówić podpisania Umowy i wycofać ofertę.

 9. NRS zastrzega możliwość posługiwania się podwykonawcami w celu wykonania Umowy.

§ 3
Warunki dostawy, terminy realizacji, odbiory

 1. Każdorazowo termin wykonania Umowy jest wskazany w Umowie, w tym również sposób jego liczenia. W przypadku gdy Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki termin wykonania Umowy liczony jest od daty jej wpłaty. NRS zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji ze względu na dostępność ekip montażowych oraz okres produkcji Towaru.
 2. W przypadku powstania opóźnień w wykonaniu Umowy z przyczyn niezależnych od NRS, wówczas NRS nie ponosi za powstałe opóźnienie odpowiedzialności.
 3. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, które NRS mógł przewidzieć, wówczas NRS niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta z podaniem nowego terminu wykonania Umowy. Przekroczenie terminu wykonania Umowy nie większe niż 4 tygodnie nie będzie uprawniać Klienta do odstąpienia od Umowy. W tym przypadku Klientowi nie będzie przysługiwać prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu opóźnienia w tym zakresie.
 4. Dostawa elementów Towaru będzie każdorazowo potwierdzana protokołem lub listem przewozowym. Bezpodstawna odmowa podpisania protokołu dostawy upoważnia NRS do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru lub jego elementów przechodzi na klienta z chwilą podpisania protokołu lub listu przewozowego.
 5. Klient ma obowiązek zapewnić utwardzoną drogę zapewniającą możliwość transportu Towaru do magazynu Klienta lub innego miejsca wskazanego przez Kontrahenta. W przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca dostawy NRS niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W takim przypadku to Klienta będzie obciążał koszt zwrotnego transportu oraz ewentualny ponowny koszt dostawy do innego miejsca.
 6. Rozładunek Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta, w tym celu Klient zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do dokonania rozładunku Towaru, a w szczególności wózek widłowy lub inny tego typu pojazd.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia dostarczonego Towaru w obecności przewoźnika, w szczególności pod kątem ilościowym i jakościowym. W przypadku uwag, uszkodzeń transportowych lub innych braków, Klient ma obowiązek sporządzić w obecności przewoźnika protokół niezgodności i niezwłocznie powiadomić o tym NRS, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ww. uchybienia, w tym utraty gwarancji w tym zakresie.
 8. Po zakończeniu wykonywania przez NRS Umowy, każdorazowo Klient oraz NRS niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od zakończenia prac sporządzą i podpiszą protokół końcowy (protokół odbioru końcowego). W sytuacji, gdyby Kontrahent bezpodstawnie nie stawił się na wyznaczony przez NRS termin podpisania protokołu końcowego lub bezpodstawnie odmówił podpisania protokołu końcowego, wówczas NRS ma prawo jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu końcowego, który będzie wiążący dla obu stron Umowy.
 9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek zostaną one ujęte w protokole końcowym wraz z uzgodnionym terminem ich usunięcia przez NRS. Klientowi nie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu, jeżeli wady nie są istotne (lub dotyczą kilku elementów), a Towar nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. W sytuacji gdyby Kontrahent przystąpił do użytkowania Towarów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, w szczególności rozpoczął składowanie na nich swoich produktów, wówczas przyjmuje się, że dokonano odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 11. W protokole odbioru końcowego Klient winien wprowadzić wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia do Towaru pod rygorem utraty roszczeń wobec NRS w tym zakresie, w szczególności roszczeń z tytułu gwarancji.
 12. NRS zastrzega możliwość realizowania Umowy partiami i częściowego fakturowania, chyba że jest to sprzeczne z warunkami Umowy lub specyfiką danej realizacji.
 13. W przypadku konieczności zmiany terminu prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na dostępność ekip montażowych, termin realizacji Umowy może się przesunąć o czas dłuższy niż okres występowania przeszkody w prowadzeniu prac. Analogicznie sytuacja wygląda z dostawą Towarów.
 14. Po zakończeniu prac przez NRS oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu końcowego Klientowi zostaną przekazane tabliczki znamionowe, szkice techniczne (rozmieszczenia i rzut regałów), projekt, deklaracja lub zaświadczenie zgodności z normami oraz instrukcja obsługi Towaru, do której Klient bezwzględnie powinien się stosować pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

§ 4
Warunki wykonania usług, zwłaszcza montażu

 1. W sytuacji gdy w Umowie nie zastrzeżono inaczej, Klient ma obowiązek zapewnić dla NRS na terenie obiektu magazynowego lub innym miejscu wskazanym przez Klienta, w którym wykonywana jest Umowa:
  1. sprzęt konieczny do rozładunku lub montażu wraz ładowaniem lub paliwem, w szczególności wózki widłowe, podnośniki, platformy lub inne urządzenia podobnego typu;
  2. swobodny i całodobowy dostęp dla ekipy montażowej do strefy montażu Towaru, w tym nieprzerwaną możliwość prowadzenia prac montażowych w uzgodnionym miejscu;
  3. zamknięte, zadaszone i bezpieczne (zapewniające ochronę przed kradzieżą) pomieszczenie dla przechowywania dostarczonych elementów Towaru do czasu ich montażu, położone w strefie montażu lub bezpośredniej bliskości miejsca montażu z zapewnieniem swobodnej drogi transportowej do strefy;
  4. dostęp do bieżącej wody i energii elektrycznej o napięciu 230 V 50 Hz;
  5. właściwe oświetlenie miejsca składowania elementów Towaru, w tym miejsca montażu niezbędne dla prowadzenia prac montażowych;
  6. możliwość prowadzenia prac przez NRS oraz ekipy montażowe w dodatniej temperaturze, w szczególności powyżej 10 ºC,
  7. możliwość dostępu dla ekipy montażowej do urządzeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego;
  8. kontener na odpady, w tym na odpady wielkogabarytowe.
 2. Montaż Towarów może się odbywać wyłącznie w miejscach wyłączonych z normalnego użytkowania, w szczególności ze względów bezpieczeństwa. Klient zobowiązany jest zapewnić NRS miejsce montażu wyłączone z normalnego użytkowania, wolne od innych prac (innych ekip budowalno-montażowych) oraz sprzętu i towarów (brak towarów, maszyn i innych przedmiotów utrudniających prace w obrębie strefy). W przypadku niezapewnienia przez Klienta miejsca montażu, o kryteriach opisanych powyżej, NRS może odmówić przystąpienia do montażu lub wstrzymać się z dalszym prowadzeniem prac aż do czasu zapewnienia miejsca montażu zgodnie z ww. wymaganiami. W takim przypadku to Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy, a powstałe z tego tytułu opóźnienie w wykonaniu Umowy obciążać będzie wyłącznie Klienta.
 3. W przypadku segregowania odpadów przez Klienta lub posiadania przez niego wewnętrznego systemu zarządzania odpadami, Klient jest zobowiązany poinformować o tym NRS z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient ma obowiązek współpracować z NRS przy realizacji Umowy, w szczególności niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień lub informacji.
 5. Klient ma obowiązek zapewnić odpowiednie podłoże do montażu Towaru, w szczególności zapewnić, aby podłoże:
  1. było suche, odpowiednio wytrzymałe i gotowe do obciążenia systemami regałowymi (jakość wystarczająca do przenoszenia obciążeń od systemu regałowego);
  2. w wierzchniej warstwie posadzki (150 mm) nie posiadało zbrojenia o średnicy powyżej 6 mm, przewodów i rur, jak również aby zapewniało możliwość kotwienia ram regałów na głębokość do 150 mm;
  3. było wykończone zgodne z normą DIN18202, tabela3 linia3 (wykończenie posadzki), przy jednoczesnej maksymalnej tolerancji +/-5 mm na 2m długości i maksymalnie 15 mm na całej powierzchni hali.
 6. W razie uzasadnionych wątpliwości co spełnienia warunków podłoża określonych w § 4 ust. 5 OWZ, innych warunków montażu ujętych w § 4 lub możliwości bezpiecznego prowadzenia prac, NRS ma prawo wstrzymać się z realizacją Umowy oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta lub obecnego kierownika budowy. Taka sytuacja będzie traktowana jako przestój z winy Klienta.
 7. NRS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne zniszczenia (pęknięcia) podłoża wynikające z wykonywania nawierceń pod kotwy, wynikające z naprężeń wewnętrznych posadzki;
  2. jakiekolwiek szkody spowodowane przez zakotwienia w obrębie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych lub innych, chyba że Klient informował NRS pisemnie o miejscach przebiegu takich instalacji;
  3. wszelkie szkody powstałe z uwagi na niespełnienie przez podłoże wymagań określonych w § 4 ust. 5 OWZ.

§ 5
Warunki płatności, cenniki i faktury

 1. Każdorazowo w Umowie i ofertach ceny podawane są w wartości netto, które będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury przez NRS.
 2. Waluta płatności jest każdorazowo wskazywana w Umowie. Ceny mogą być podawane w walucie PLN lub EURO. W przypadku wyrażenia ceny w walucie EURO to będzie ona płatna w złotych polskich o równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym wystawienie przez NRS faktury VAT, chyba że strony w Umowie wyraźnie zastrzegły inaczej.
 3. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy NRS wskazany na fakturze, chyba że strony w Umowie zastrzegły inaczej.
 4. NRS zastrzega prawo żądania zaliczki na poczet wykonania Umowy. Zaliczka nie będzie przekraczać wartości 30% ceny wskazanej w Umowie, a jej wypłata każdorazowo będzie uregulowana w Umowie.
 5. NRS zastrzega prawo zabezpieczenia wykonania Umowy poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) lub do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli poweźmie wiedzę z biur informacji gospodarczej o niekorzystnej sytuacji finansowej Klienta lub w przypadku gdy Klient zalega wobec NRS z płatnościami z innych tytułów.
 6. Uiszczona przez Klienta zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny, chyba że z winy klienta nie dojdzie do wykonania Umowy. W takim przypadku zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz NRS w ustalonym terminie.
 8. Terminy płatności każdorazowo określane są Umowie, a w przypadku braku takich ustaleń termin płatności będzie wskazany na fakturze.
 9. Klient w chwili zawarcia z NRS Umowy (w tym złożenia zamówienia) akceptuje niniejsze OWZ oraz upoważnia NNRS do wystawiania faktur bez podpisu Klienta, jak również zgadza się na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.
 10. Klient odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu Umowy, wybór podmiotu finansującego, koszt i ryzyko zawarcia Umowy obciążają Klienta. W przypadku finansowania przedmiotu Umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do NRS najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, NRS ma prawo dostarczyć Towar Klientowi i wystawić mu fakturę VAT obciążając go tym samym obowiązkiem zapłaty ceny.

§ 5
Warunki płatności, cenniki i faktury

 1. Każdorazowo w Umowie i ofertach ceny podawane są w wartości netto, które będą powiększane o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury przez NRS.
 2. Waluta płatności jest każdorazowo wskazywana w Umowie. Ceny mogą być podawane w walucie PLN lub EURO. W przypadku wyrażenia ceny w walucie EURO to będzie ona płatna w złotych polskich o równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym wystawienie przez NRS faktury VAT, chyba że strony w Umowie wyraźnie zastrzegły inaczej.
 3. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy NRS wskazany na fakturze, chyba że strony w Umowie zastrzegły inaczej.
 4. NRS zastrzega prawo żądania zaliczki na poczet wykonania Umowy. Zaliczka nie będzie przekraczać wartości 30% ceny wskazanej w Umowie, a jej wypłata każdorazowo będzie uregulowana w Umowie.
 5. NRS zastrzega prawo zabezpieczenia wykonania Umowy poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) lub do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli poweźmie wiedzę z biur informacji gospodarczej o niekorzystnej sytuacji finansowej Klienta lub w przypadku gdy Klient zalega wobec NRS z płatnościami z innych tytułów.
 6. Uiszczona przez Klienta zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny, chyba że z winy klienta nie dojdzie do wykonania Umowy. W takim przypadku zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz NRS w ustalonym terminie.
 8. Terminy płatności każdorazowo określane są Umowie, a w przypadku braku takich ustaleń termin płatności będzie wskazany na fakturze.
 9. Klient w chwili zawarcia z NRS Umowy (w tym złożenia zamówienia) akceptuje niniejsze OWZ oraz upoważnia NNRS do wystawiania faktur bez podpisu Klienta, jak również zgadza się na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną.
 10. Klient odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu Umowy, wybór podmiotu finansującego, koszt i ryzyko zawarcia Umowy obciążają Klienta. W przypadku finansowania przedmiotu Umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do NRS najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, NRS ma prawo dostarczyć Towar Klientowi i wystawić mu fakturę VAT obciążając go tym samym obowiązkiem zapłaty ceny.

§ 6
Zastrzeżenie własności rzeczy

 1. Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Klienta następuje z chwilą dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz NRS, stosownie do warunków Umowy.
 2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru objętego Umową przysługuje wyłącznie NRS na zasadach opisanych w art. 589-592 Kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje prawo zbycia, w tym darowania ani obciążania Towaru zastawem lub innymi prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność NRS, chyba że NRS wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Klient jest zobowiązany do:
  1. dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów;
  2. z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oznaczenia Towarów jako własności NRS oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie NRS.
 4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży NRS może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie oraz dochodzić stosowanego odszkodowania. NRS odbierając Towar może żądać również odpowiedniego wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.

§ 7
Odstąpienie, opóźnienia, nienależyte wykonanie Umowy

 1. W przypadku gdy NRS lub jego ekipy montażowe nie może przystąpić do montażu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w sytuacji niezapewnienia warunków montażu wskazanych w § 4 OWZ, Towar zostanie pozostawiony na koszt i ryzyko Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta.
 2. Jeżeli w terminie wskazanym w Umowie dostawa Towaru do magazynu Klienta lub innego wskazanego przez niego miejsca, z przyczyn leżących po stronie Klienta nie jest możliwa, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie NRS, z odpowiednim wyprzedzeniem i ustalić miejsce składowania elementów do czasu montażu. Jeżeli w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez NRS gotowości do dostawy strony nie ustala powyższych kwestii i nie zawrą w tym przedmiocie stosownego porozumienia NRS ma prawo na koszt i niebezpieczeństwo Klienta: oddać elementy Towaru na przechowanie lub składować je we własnym magazynie (koszt składowania 10,00 zł netto/100 kg za każdy dzień magazynowania oraz koszty przeładunkowe w tej samej wysokości).
 3. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta (§ 7 ust. 1 i 2 OWZ) NRS jest uprawniony do wystawienia faktury z 7-dniowym terminem płatności na pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży, a Klient zobowiązany jest do jej uiszczenia.
 4. W przypadku opóźnienia możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta trwającego dłużej niż 30 dni (§ 7 ust. 1 i 2 OWZ) NRS jest uprawniony (po pisemnym wezwaniu Klienta z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowej realizacji Umowy, w tym przede wszystkim umożliwienia rozpoczęcia montażu i prowadzenia prac) do odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 40% ceny netto wskazanej w Umowie. Odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli Klient uiścił całą cenę sprzedaży zgodnie z § 7 ust. 3 OWZ. Z prawa do odstąpienia od Umowy NRS może skorzystać w terminie 30 dni od upływu dodatkowego 7-dniowego terminu wskazanego w ww. wezwaniu.
 5. W przypadku braku wpłaty umówionej zaliczki NRS ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty upływu terminu do jej uiszczenia.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, po przystąpieniu przez NRS do wykonania Umowy, uniemożliwiających dalsze prowadzenie prac montażowych (wykonanie Umowy) zwłaszcza tych określonych w § 4 OWZ, NRS jest uprawniony (po pisemnym wezwaniu Klienta z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidłowej realizacji Umowy, w tym przede wszystkim umożliwienia dalszego prowadzenia praci montażu) NRS ma prawo odstąpić od Umowy i według swojego wyboru naliczyć karę umownę w wysokości 40% ceny netto wskazanej w Umowie. Z prawa do odstąpienia od Umowy NRS może skorzystać w terminie 30 dni od upływu dodatkowego 7-dniowego terminu wskazanego w ww. wezwaniu.
 7. Każdorazowo w przypadku odstąpienia przez NRS od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, NRS ma prawo zatrzymać uiszczoną do tej pory cenę, część ceny lub zaliczkę.

§ 8
Gwarancja jakości i rękojmia oraz ograniczenie odpowiedzialności

 1. NRS udziela Klientom gwarancji co do jakości sprzedanych Towarów. Okres gwarancji na usługi, w tym usługi montażowe wynosi 2 lata i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (również jednostronnego w przypadku opisanym w § 3 ust. 8 OWZ). Z kolei okres gwarancji na pozostały Towar, w tym systemy regałowe i inne urządzenia liczony jest według okresu gwarancji danego producenta.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. NRS zapewnia sprawne działanie Towarów w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do Towarów instrukcją obsługi.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta.
 5. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić NRS w formie pisemnej lub mailowej.
 6. W ramach gwarancji w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wady Towaru objętej gwarancją, NRS naprawi Towar lub jego część, a w przypadku braku możliwości naprawy dostarczy Towar lub jego część wolną od wad.
 7. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych w ramach gwarancji co do stwierdzonej wady nie obciążają Klienta. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają lub stają się własnością NRS.
 8. NRS przystąpi do zweryfikowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Klienta, chyba że z uwagi na charakter wady istnieje konieczność naprawy poza miejscem znajdowania się Towaru. W przypadku konieczności zamówienia nowych części zamiennych usunięcie wady może potrwać do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 9. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Klient nie mógł z niej korzystać. Wyłączone zostaje zastosowanie art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego.
 10. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez NRS lub wyraźnie wskazany przez NRS podmiot.
 11. Klient dla zachowania gwarancji zobowiązany jest przestrzegać dostarczonej mu przez NRS instrukcji obsługi Towaru oraz dokonywać przynajmniej raz w roku odpłatnego przeglądu okresowego Towaru (przeglądu eksperckiego). Przegląd okresowy (przegląd ekspercki) może być wykonywany tylko przez NRS lub podmiot wyraźnie wskazany przez NRS.
 12. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji Towaru;
  2. niedokonania corocznego przeglądu okresowego Towaru (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są dodatkowo odpłatne);
  3. wykonania obsługi serwisowej Towarów, napraw, przeglądów okresowych samodzielnie lub przez inny podmiot niż NRS (w tym podmiot wyraźnie wskazany przez NRS);
  4. niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w § 8 ust. 5 OWZ,
  5. ingerencji w Towar, w tym dokonywania modyfikacji produktu, montażu dodatkowych elementów lub demontażu części elementów, przeróbki, zmiany, naprawy, kompletacji lub rozbudowy przy wykorzystaniu towarów innych niż dostarczony Towar przez NRS, bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody NRS.
 13. Nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, czyszczenie, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania Towaru.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, drobnych uszkodzeń powłoki niemających wpływu na wytrzymałość i właściwości eksploatacyjne Towarów, zarysowań powstałych w trakcie użytkowania;
  2. wad i uszkodzeń powstałych w skutek wypadku, przewrócenia, przeładunku, oddziaływania sił przyrody (np. ognia, gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.) lub dalszego używania uszkodzonych Towarów;
  3. wad i uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji, dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługi lub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru.
 15. NRS ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Klient zalega w stosunku do NRS z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Klientowi Towary lub świadczone na jego rzecz przez NRS inne usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, NRS może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu gwarancji.
 16. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Klient, który nabył produkt bezpośrednio od NRS. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.
 17. Odpowiedzialność NRS z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.
 18. Zgłoszenia reklamacyjne i gwarancyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.
 19. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez NRS są naprawami odpłatnymi. Na naprawy pogwarancyjne NRS nie udziela gwarancji. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Klient.
 20. NRS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Klienta, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad Towaru, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

§ 9
Siła Wyższa

Strony Umowy nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej.

§ 10
Ochrona danych osobowych oraz poufność

 1. Strony zobowiązują się traktować poufnie uzyskane przy negocjacjach oraz wykonywaniu Umowy informacje o działalności drugiej strony, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że informacje nie mają charakteru poufnego lub przepisy prawa wymagają ich ujawnienia lub ujawnienie ich jest niezbędne do wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Strony zobowiązują się przetwarzać oraz chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz pozostałych danych osobowych udostępnionych w ramach jej wykonywania jest NRS. Pełna informacja o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe znajdują się pod adresem: www.newracksystem.pl

§ 11
Prawa autorskie i zgoda na wykorzystywanie danych

 1. NRS posługuje się fotografiami Towarów za zgodą swoich dostawców i producentów.
 2. NRS zastrzega możliwość wykorzystywania zdjęć z wykonanych realizacji, projektów, szablonów, rysunków, czy innych danych i informacji po wykonaniu danej realizacji (Umowy) na potrzeby marketingowe i w celu promowania swojej działalności. Tym samym Klient na czas nieokreślony wyraża zgodę na wykorzystanie jego nazwy oraz logo w celach marketingowych NRS, w szczególności na stronie internetowej NRS www.newracksystem.pl
 3. NRS zastrzega sobie prawa autorskie i własności do ofert, projektów, rysunków, wzorów, kalkulacji, opracowań o charakterze opiniodawczym i innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Klientowi. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z Ofertą lub Umową i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyrażonej formie pisemnej zgody NRS.
 4. Na towarach dostarczonych przez NRS może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

§ 12
Klauzula salwatoryjna

 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWZ zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWZ będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWZ obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.
 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, NRS oraz Klient zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Klienta (cesja zobowiązań umownych) wobec NRS, wynikających z Umowy wymaga zgody wyrażonej przez NRS w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym roszczeń z gwarancji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby NRS.
 3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie lub niniejszych OWZ nie powoduje utraty przez NRS prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 4. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez Umowę lub niniejsze OWZ, a winny zostać doręczone właściwej stronie bezpośrednio w siedzibie lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, mailem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w Umowie.
 5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWZ okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym zgodnie z klauzulą salwatoryjną wskazaną w § 13 OWZ.